İHALE İLANI
ARICAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Elazığ-Arıcak-Üçocak Beldesi 4 Daireli Öğretmen Lojmanı İnşaatı Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 18.Maddesine göre ‘’Açık İhale Usulü’’ ile ihale edilecektir.
 
1- BİRLİĞİN
a) Adresi : Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Arıcak  -   ELAZIĞ                                 
b) Telefon ve faks numarası : Tel  : ( 0424 ) 7712096  
  Fax : ( 0424 ) 7712092 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : aricakkhgb@hotmail.com
 
2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
a) Adı, niteliği, türü, miktarı : 4 Daireli Lojman Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi
b) Yapılacağı yer : Üçocak Beldesi -  Arıcak / ELAZIĞ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine
 veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden     itibaren On Beş (15) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi
  hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 
d) İşin süresi : İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren,
  240 (İkiyüzkırk) takvim günüdür.
 
3-İHALENİN
a) Son teklif verme tarihi ve saati : 25 / 01 / 2018  –  Saat:14:00
b) Yapılacağı yer : Arıcak Kaymakamlığı Toplantı Salonu
c) Tarihi ve saati : 25 / 01 / 2018  –  Saat:14:10’da
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4.1.2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1. 3   -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1 -Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 -Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4 - Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (İdari Şartnamenin 10. maddesinin) a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname. 
4.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1. 6 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7 -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname.
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname. 
4.1.10 -Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
4.1.11 -Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.12 – Vekaletten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
4. 2 -Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler, Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1- İş deneyim belgeleri,
4.2.2 -İstekliler, son on beş ( 15 ) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 ‘ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 
 
4.2.3- Bu ihalede benzer iş olarak; Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazete tebliğinde yer alan "YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞ"in (B) ÜSTYAPI BİNA İŞLERİ: III.GRUP İŞLER BİNA İŞLERİ kabul edilecektir.
     İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak sureti ile gerçek kişi olarak ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 55/c maddesi uyarınca Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerine ait diplomalar ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
      Bu işe İnşaat Mühendisi katılabilecektir. Mühendis diplomasının aslı yada noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi zorunludur. 
4.3 - Bu İş İçin Taahhüt Olarak İstenen Teknik Personel:
İdari Şartnamenin 8.2.3 maddesinde belirtilen Personeller İçin Taahhüt verilecektir.
4.4 - Bu İş İçin Taahhüt Olarak İstenen Yapı Araçları:
a) 1 adet  kanal kazıcı (ekskavatör)
b) 1 adet betonyer
c) 1 adet kamyon
ç) 1 adet traktör kepçe
5-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-  İhale dokümanı, Arıcak Kaymakamlığının www.aricak.gov.tr sitesinde ve Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Hükümet Konağı – Arıcak / ELAZIĞ adresinde görülebilir, 500,00 (Beşyüz) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 8-İstekliler tekliflerini, İdari Şartnamenin 24. Maddesinde belirtilen şekilde; tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
 9- İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ziraat Bankası Arıcak Şubesindeki 25317098/ 5002 nolu hesabına yatırabilir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az doksan (90) takvim günü olmalıdır. 
11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Birlik yetkilidir. Birlik bu işlemlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
13- İptal edilen ihalede ihale dokumanı satın alan isteklilerin ihale dokuman bedeli geçersizdir. Bu işlemlerden dolayı Kurumumuzdan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
14- Birliğimiz Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine tabi değildir. Ancak yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda  4/1/2002 tarihli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.
15-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
16- Birlik, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
17- İhaleye Katılamayacaklar: İdari Şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar
17- Diğer Hususlar:
17.1. Söz konusu yapım işin ödeneği Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilecektir.
17.2. Ödeneğin tahsis edilme süresi işin bitim tarihinden sonraya kalması halinde yüklenici firma ödeneğin tahsis edilmesini beklemek zorundadır. 
17.3. Bekleme süresi boyunca herhangi bir fiyat farkı veya gecikme cezası bedeli v.s. fark talep edilmeyecektir. 
17.4. İstekli söz konusu iş için teklif vermesi durumunda; İdari, teknik şartname, proje ve sözleşme tasarısında belirtilen tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılır.      
İlan olunur. 03/01/2018                                      
                   
                                                                                                       ARICAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET 
                                                                                                         GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE DÖKÜMANI İÇİN TIKLAYINIZ 
PROJE VE MAHAL LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ