ARICAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
 TEMİZ EVİM PROJESİ KAPSAMINDA 4 BAYAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına TEMİZ EVİM Projesi kapsamında ev temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 4 bayan temizlik işçisi alımı yapılacaktır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
İşin Süresi                  : 9 Aylık
Deneme Süresi                       : 2 Ay
1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
1- 3294 Sayılı Kanun kapsamında olmak.
2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.
3- İlçe sınırları içinde ikamet etmek.
4- İstihdam edilecek çalışanların Geriatri bölümü mezunu, en az lise mezunu, engelli ve yaşlı bakım konusunda sertifika sahibi kişilere öncelik tanınacaktır. Başvuru yapan adayların bu şartları sağlamaması durumunda diğer başvuru yapan adaylar arasından alım yapılacaktır.
 
 
 
2-İSTENECEK BELGELER
 1. Dilekçe ( vakıf tarafından verilecek)
 2. Nüfus Cüzdan fotokopisi
 3. Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, varsa katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, bu işe neden başvurduğu, aile bilgileri konulardan bahsedilecektir.)
 4. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 5. Varsa Diploma veya Mezuniyet Belgesi
 6. Aile kayıt örneği
 7. Sağlık Raporu, (Alımı yapılacak olanlardan istenecektir)
3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 1. Başvuruda bulunacak adaylar, istenen belgeler ile birlikte 28.03.2019 Perşembe günü saat 17.00’ a kadar Arıcak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına istenen belgelerle birlikte bizzat başvuracaklardır. Posta yolu yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 29.03.2019 tarihinde açıklanacaktır. Sözlü sınav 01.04.2019 Pazartesi günü saat 10:00’ da Arıcak Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
 2. Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuruda bulunan adayların hepsi sözlü sınava çağrılır.
 4. Nihai sözlü sınav sonucunda 4 asil 4 yedek bayan temizlik işçisi tespit edilecek ve çalıştırılmak üzere  Vakfımız Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır.
 5. Vakfımız işe alım süreci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.
 
4-    DİĞER HUSUSLAR
 1. Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.aricak.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2.  İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Arıcak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine yedek aday ile sözleşme imzalanır.
 3. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.
 4. İstihdamı yapılmayan adayların başvuru belgeleri, istihdam sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
5-   MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri: Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Arıcak / Elazığ
Telefon           : (424) 771 2096 – 771 2105
e-posta            : aricaksydv@outlook.com
İLAN OLUNUR. 22/03/2019