ELAZIĞ İLİ ARICAK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 1 Büro Görevlisi  istihdam edilecektir. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
İşin Süresi : Belirsiz süreli
Deneme Süresi : 2 Ay
 
1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
 
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
8- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (2016/2017 KPSS P3) puan türünde en az 60 puan almış olmak.
9- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
a- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1- 4 yıllık eğitim veren Psikoloji, Sosyal Hizmetler Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümlerinden mezun olmak
2- Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek ve sertifika sahibi olmak.
3- Arıcak ilçe sınırları içinde son altı ay ikamet ediyor olmak
 
2-İSTENECEK BELGELER 
1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi 
2- Nüfus Cüzdan fotokopisi 
3- KPSS P3 (2016/2017) Sınav Sonuç Belgesi 
4- 4 adet vesikalık fotoğraf
5- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
6- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
7- Sağlık Raporu, (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir) 
 
3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvuruda bulunacak adaylar, www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden “ SYDV personel alım ilanları” linkini kullanarak 16/08/2018 Perşembe günü saat 17:00’ a kadar başvuru yapmak zorundadırlar. İstenen belgeleri (evrak teslimi) Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 17/08/2018 Cuma günü saat 17:00’ a  kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi  sistem üzerinden belirleneceğinden, sözlü sınav tarihi ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosu ve Arıcak Kaymakamlığı resmi sitesi olan www.aricak.gov.tr  açıklanacaktır.
2- Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
3- Başvuruda bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS(2016/2017) puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday Sözlü Sınava çağrılır.
4- Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS(2016/2017) puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.  Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 Büro Görevlisi tespit edilecek ve atanmak üzere Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır.
5- Nihai sınav sonucu olarak 59 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak olup, Vakfımız işe alım süreci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.
 
4-    DİĞER HUSUSLAR
1- Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile  Nihai Sınav sonucu oluşacak  atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.aricak.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Atanmaya hak kazanan aday, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Arıcak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayla sözleşme yapılmayacaktır.
3- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.
4- Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
 
5-   MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri: Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Arıcak / Elazığ
Telefon : (424) 771 2096 – 771 2105
e-posta : aricaksydv@outlook.com
İLAN OLUNUR. 09/08/2018