SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI

KURUMDAKİ YAPILAN HİZMETLER:

Sağlık Bakanlığı' nın 21.12.2001 tarih ve 8597 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönergesi hükümlerine göre tüm Sağlık Grup Başkanlıkları;

 • İlçedeki sağlık hizmetlerini planlamak, Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen planların uygulanmasını sağlamak, sağlık hizmetlerinin en yüksek nitelikte yapılabilmesi için gerekli işleri yürütmek,
 • İlçedeki sağlık hizmetlerini nicelik ve nitelik yönünden sürekli olarak değerlendirmek, ilçedeki sağlık kuruluşları ile ilgili görüşlerini, hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli gördükleri işleri yıllık olarak Sağlık Müdürlüğüne bir raporla önermek,
 • Her yılın şubat ayı içinde, bir önceki yıl içinde ilçedeki kuruluşlarda yapılan işleri ve aksayan yönler ile ilçenin sağlık düzeyini kapsayan bir çalışma raporu hazırlamak ve bu raporu Kaymakamlığa ve Sağlık Müdürlüğüne göndermek,
 • İlçedeki kuruluşların görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için gerekli malzemeyi belirleyerek Sağlık Müdürlüğüne bildirmek; gönderilen araç-gereç, ilaç, basılı kâğıt ve öteki malzemelerin en verimli olabilecek şekilde, zamanında ve yeterli sayıda dağıtımını sağlamak,
 • Sağlık kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm sağlayarak birlikte ve ekip halinde çalışmayı sağlamak,
 • Sağlık kuruluşlarının hizmetlerini ve buralarda çalışan personelin çalışmalarını denetleyip hizmetin aksayan yönlerini saptamak; bu aksaklıkların nedenlerini belirlemek ve sorunların çözümlenmesi için gereken önlemleri almak; bu amaçla personeli destekleme, güdüleme, eğitme, ödüllendirme ya da cezalandırma işlemlerini yürütmek,
 • İlçedeki personelin disiplin amirliğini yapmak, sicillerin verilmesi ve özlük haklarının yerine getirilmesini sağlamak,
 • Sağlık hizmetlerinde sektörler arası işbirliğini sağlamak amacıyla, kamu ve özel sektördeki kuruluşlarla sağlık kuruluşlarının eşgüdümünü sağlamak,
 • Her eğitim ve öğretim yılı başında Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında, il düzeyinde sağlık meslek liseleri uygulama alanlarının tespiti ve organizasyonu ile ilgili toplantıya katılmak, ilçe düzeyindeki planlamaları yaptırmak, uygulatmak ve takip etmek,
 • Sağlık Grup Başkanlığı'nda aylık hekim toplantılarını yürütmek; bu toplantılarda ilçedeki sağlık sorunlarını ve çözüm yollarını tartışmak, her kademedeki personelin hizmetle ilgili görüş ve önerilerini almak, uygun olanların gerçekleşmelerini sağlamak,
 • Denetimleri mevzuatla Sağlık Bakanlığına verilmiş olan sağlık kuruluşlarını denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,
 • İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na katılarak sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Görevlerini yürütmekle yükümlüdür.

İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi bünyesine bağlı, faaliyet gösteren 4 Sağlık Evi, Acil Sağlık Hizmetleri (112) bulunmaktadır.

 • Koruyucu sağlık hizmetleri (Aşılama, izlem ve kontrol v.s.)
 • Tedavi edici sağlık hizmetleri,
 • Aile Planlaması hizmetleri
 • Çevre sağlığı hizmetleri
 • Acil Sağlık Hizmetleri
 • Kayıt ve istatistik hizmetleri
 • Adli hekimlik hizmetleri

Ana başlıkları altında toplanabilecek olan akla gelebilecek tüm sağlık hizmetleri imkânlar ölçüsünde verilmektedir.

İlçemiz, Arıcak Toplum Sağlığı Merkezi 1969 tarihinden itibaren hizmet verilmektedir.Sağlık Ocağı bünyesinde 1 TSM ile 5 Aile Hekimi hizmet vermektedir.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde verilen hizmetler aşağıda sunulduğu üzere belirtilmiştir:

* Laboratuar Birimi Hizmetleri; CBS, İdrar Mikroskopisi,, Gaita Tahlili, Romatizmal Testler, Kan Şekeri, Gebelik Testi ve Kan Grubu Testleri bakılmaktadır.

* Röntgen Birimi Hizmetleri; Eklem Grafisi, Düz Karın Grafisi, Pelvis(kalça) Grafisi, Vertebra(omurga) Grafisi, Akciğer Grafisi, Sinüs(waters) Grafisi, Kafa Grafisi çekimleri yapılmaktadır.

* Acil Poliklinik Birimi Hizmetleri; EKG, Nebulazatör(buhar verilmesi), Oksijen verilmesi, Kardiopulmoner Resusitasyon(Temel Yaşam Desteği), Pansuman, Sütur(dikiş) atılması ve alınması, Enjeksiyon, Buşon temizlenmesi, Sonda takılması, Göz ve Kulakta Yabancı Cisim çıkarılması ve Atel takılması işlemleri yürütülmektedir.

* İlçe Toplum Sağlığı Merkezi bir adet tam donanımlı 112 Ambulansı, bir adet hasta nakil aracı ve hizmet aracı olarak kullanılmaktadır.

* Yeşil Kart Başvuru işlemleri yine İlçe Toplum Sağlığı merkezi bünyesinde yürütülmekte olup, vatandaşların müracaatta bulunmaları halinde talepleri değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Vatandaşlarımızın bu hizmetlerden yararlanabilmesi için istenilen hizmete yönelik belgeleri ile kendilerine en yakın Sağlık Ocağı, Sağlık Evi ve İlçe Hastanesi'ne müracaat etmeleri yeterlidir. Ayrıca acil durumlarda komuta kontrol merkezi (Elazığ) ile doğrudan irtibatlı 112 kısa numarasını aramaları halinde çok kısa bir sürede bir ekip kendilerine ulaşmakta ve gerekli müdahalede bulunabilmektedir.

Bu konu ile alakalı olarak kısa birkaç hatırlatmada bulunmak yararlı olacaktır;

 • Muayene ve tedavi için bir sağlık kurumuna müracaat ederken mutlaka sağlık karnesi veya T.C. Kimlik numarası ile başvurmak gerekmektedir.
 • Başkasının karnesine ilaç yazdırmak hem bu talepte bulunan hem de talebi yerine getiren açısından yasal olarak cezai müeyyideyi gerektiren bir fiildir.
 • Kendisi bir sağlık kuruluşuna gelemeyecek şekilde yatalak veya yaşlı kimsenin sürekli kullanması gereken ve bu bir heyet raporu ile karara bağlanmış bulunanların ilaçlarını yazdırmak üzere başvuran yakınlarının mutlak suretle karne sahibinin halen hayatta olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Sağlık hizmetlerinin tespiti ve planlanmasında büyük önemi bulunan yerinde izlem ve takip görevini yürüten Sağlık Görevlilerine özellikle ev ziyaretleri sırasında yardımcı olunması alınacak hizmetin kalitesini artıracaktır.
 • Sağlık Görevlilerinin ev ziyaretleri esnasında Sağlık Kuruluşlarına müracaat etmelerini gerekli gördüğü vatandaşların yapılan davete icabet etmesi mutlak suretle yararlı olacaktır.

2010 YILI İSTATİSTİKÎ VERİLERİ:

Nüfusu:2010 yılı Ev Halkı Tespit Fişi kayıtlarına göre İlçe Merkez(Kent) nüfusu 3380,İlçe Köy(Kır) nüfusu 12659 olup, toplam 16039' dur.

Aşılama Çalışmaları:2010 yılı itibariyle toplamda 1555 Bebek/Çocuk ve 15-49 yaş Kadın aşılanarak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanmıştır.

Yeşil Kart İşlemleri:2010 yılı itibariyle mevcut Yeşil Kartlı sayısı 494 olup, Yeşil Kartı olan Vatandaşlarımızın nüfusa oranı DİE nüfus verilerine göre %59,2'dır.

Aile Planlaması Çalışmaları: 2010 yılı itibariyle toplamda 1485 '15-49 yaş Kadın' Aile Planlaması Hizmetlerinden faydalanmıştır.

Poliklinik Hizmetleri:2010 yılı itibariyle 45612 kişi Acil Poliklinik hizmetlerinden faydalanmıştır.

Adli Tabiplik Hizmetleri:2010 yılı itibariyle 156 kişi Adli Tabiplik hizmetlerinden faydalanmıştır.

112 Acil-İlkyardım Hizmetleri:2010 yılı itibariyle 254 kişi 112 Acil-İlkyardım Sağlık Hizmetlerinden yararlanmıştır.

 • Ayrıca her türlü acil durum için ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ(ELAZIĞ)'ın 112 Acil Sağlık Hizmetleri numarası aranabilir.

KURUMUN AÇIK ADRESİ ve TELEFONLARI:

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı:

Halilyavuz Mahallesi, P.K.23510 Arıcak/ELAZIĞ

Telefon Numarası: 0424-771-20-87

Fax Numarası: 0424-771-20-87

Karakaş Sağlık Evi Telefon Numarası: 0534-671-61-70

Kambertepe Sağlık EviTelefon Numarası:0507-394-63-47