İHALE İLANI
 
ARICAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Arıcak İlçesi Muhtelif Köy Yollarının Stabilize Kaplama ve Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapılması İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ nin 17.a maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1- BİRLİĞİN
a) Adresi :  Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
   Hükümet Binası – ARICAK
b) Telefon ve faks numarası :  Tel  : ( 0 424 ) 771 20 96  
   Fax :  ( 0 424 ) 771 20 92
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
a) Adı, niteliği, türü, miktarı :  Arıcak İlçesi Muhtelif Köy Yollarının Stabilize Kaplama ve Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapılması İşi
b) Yapılacağı yer :  Elazığ Arıcak İlçesi Çavuşdere, Erbağı-Bozçavuş-Küplüce Bağlantı Yolu,Göründü-Alaattin Bağlantı Yolu ve Karakaş Köy Yolları
    
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren onbeş (15) takvim günü içinde    yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır. 
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren Atmış (60) takvim günü’dür.
3-İHALENİN
a) Yapılacağı yer : Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı   
 
b) Tarihi ve saati : 05/10/ 2018 Cuma –  Saat :14: 00 
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4.1. 2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1. 2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1. 3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari Şartnamenin 10 ncu maddesinin (a),(b), (c), (ç),(d),(e),(f),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1. 5 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
4.1. 6 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.   
4.1.8- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname. 
4.1.9 - Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
4.1.10 - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.
4. 2 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler, Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1- İş Deneyim Belgeleri,
4.2.2 - İstekliler, son on beş ( 15 ) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 ‘ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
 4.2.3– İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen 1 İnşaat Mühendisi, istihdam edeceğine dair taahhütname getirilmesi zorunludur.
4.2.4– Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, ihaleye girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için 250.201,00 (İkiyüzellibinikiyüzbir) Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır.
4.  3  - Bu İş İçin Taahhüt Olarak İstenen Yapı Araçları:
           Bu iş için asgari ekipman;
5 Adet  Damperli Kamyon
1 Adet Yükleyici
1 Adet Figüre Makinesi
1 Adet Greyder
1 Adet Silindir
1 Adet Arazöz
1 Adet Binek Araç
4.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete tebliğinde yer alan  (A) V. Grup Karayolu İşleri Altyapı-Üstyapı işleri işi benzeri iş olarak kabul edilecektir.                                       
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı, Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Hükümet Konağı – Arıcak / ELAZIĞ adresinde görülebilir, Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ziraat Bankası Arıcak Şubesindeki 25317098/ 5002 nolu hesabına 750,00 TL  yatırma karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
8- İstekliler tekliflerini, İdari Şartnamede belirtilen şekilde; Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Teklif Birim Fiyat Bedel Sözleşme imzalanacaktır.
9- İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ziraat Bankası Arıcak Şubesindeki 25317098/ 5002 nolu hesabına yatırabilir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış (60) takvim günü olmalıdır. 
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Birlik yetkilidir. Birlik bu işlemlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
13- İptal edilen ihalede ihale dokumanı satın alan isteklilerin ihale dokuman bedeli geçersizdir. Bu işlemlerden dolayı Kurumumuzdan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
14- Birliğimiz Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine tabi değildir. Ancak yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda  4/1/2002 tarihli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.
15- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
16- Birlik, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.       
17. Diğer Hususlar:
17.1. Söz konusu yapım işin ödeneği İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilecektir.
17.2. Ödeneğin tahsis edilme süresi hakkediş veya işin bitim tarihinden sonraya kalması halinde yüklenici firma ödeneğin tahsis edilmesini beklemek zorundadır. 
17.3. Bekleme süresi boyunca herhangi bir fiyat farkı veya gecikme cezası bedeli v.s. fark talep edilmeyecektir. 
17.4. İstekli söz konusu iş için teklif vermesi durumunda; İdari, teknik şartname, proje ve sözleşme tasarısında belirtilen tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
 
İlan Olunur 26/09/2018
                                                                                                                                                               ARICAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET 
                                                                                                                                                                 GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
DÖKÜMANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.