ARICAK İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELİ İNŞAAT MÜHENDİSİ ALIM İŞİ
 
AMAÇ ve KAPSAMI
1. 5355 Sayılı Mahalli İdareler Kanununun 18' ncı maddesi çerçevesinde; Birlik iş ve işlemlerinde 1 adet Belirli Süreli İş Sözleşmeli İnşaat Mühendisi alınacaktır.
2. İnşaat Mühendisi Alımı; sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
 
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
 
GENEL ŞARTLAR:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. ÖSYM tarafından yapılan 2018 KPSS-B Grubu (Lisans mezunları için P3, puan türü) sınavından en az 60 (Altmış) puan almış olmak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle;
4.a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
4.b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
4.c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 
ÖZEL ŞARTLAR :
1- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak,
2- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığına ilişkin yaptırılacak Güvenlik ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
1- Başvurular en geç 26.02.2019 tarihi mesai bitimine (saat 17:00) kadar Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Hükümet Konağı Halil Yavuz Mahallesi Mendüş Mevki No:41 ARICAK/ELAZIĞ adresine şahsen veya iadeli Posta yoluyla başvuru yapılacaktır.
2- Başvuru İçin İstenen Belgeler:
a) www.arıcak.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu,
b) Güvenlik ve arşiv araştırma formu (www.arıcak.gov.tr adresinden temin edilecek bilgisayar ile doldurulmuş fotoğraflı form) 
c) Yükseköğrenim diploması,
d) 3 adet vesikalık fotoğraf,
e) Adli sicil kaydı,
f) Askerlik durum belgesi,
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
h) Sağlık raporu (Aile Hekimi Yeterli Olacaktır.)
ı) Tecrübesi olanlar İş tecrübesini kanıtlar nitelikte SGK giriş-çıkış belgeleri, hakediş raporları, projeler ve varsa tercihen özel sektörde inşaat, imalat ve taahhüt işini yapan firmadan/firmalardan referans mektubu, 
i) KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3- Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
 
1- Söz konusu ilan 12.02.2019/26.02.2019  tarihleri arasında askıda kalacaktır.
2-2018 KPSS-B Grubu (Lisans mezunları için P3, puan türü)  puan sırası esas alınarak yapılacak sözlü mülakata 4 (dört) aday çağrılacaktır. Belirlenen adaylar www.arıcak.gov.tr web sitesinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin takdir edeceği puanlama 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.
3-A.Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;
1-2018 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS-B Grubu puan türünün %30’u, sözlü mülakat puanının %70’i üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
2-Mesleğe (unvan) ilişkin bilgi düzeyi,
3-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
4-Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
5-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
6-Genel kültürü ve genel yeteneği,
7-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında olacaktır.
4- İdare, yapacağı sözlü mülakat sınavı sonucunda uygun gördüğü adayla 6 (Altı) aylık Belirli Süreli İş Sözleşmesi imzalayacaktır. İdare uygun görülmesi halinde daha sonra uygun gördüğü sürelerce sözleşmeyi uzatabilir. 2 aylık deneme süreci olup, deneme süresi içerisinde idare Belirli Süreli İş Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.
5-  İdare, aday personeli alıp almamakta takdir yetkisine sahiptir.
 
 
İlanen Duyurulur.
                                                                                                                                                                                              12.02.2019
                                                                                                                                                                                        ARICAK İLÇESİ
                                                                                                                                                                                     KÖYLERE HİZMET
                                                                                                                                                                        GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
EVRAKLAR İÇİN TIKLAYINIZ