Köylere Hizmet Götürme Birliği


 

MİSYONUMUZ

Mülki sınırlar dahilinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı, kurumların hizmet sunum standartlarını yükseltmeyi ve imkanlar ölçüsünde yardımda bulunmayı; eğitim, sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetlere destek olmayı hedefleyen; şeffaf, etkin, katılımcı, kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

İlçede yaşayanların, çağın gerisinde kalmadan, gerekli tüm hizmetlere kavuşmasına yardımcı olan, hizmetini çağdaş seviyelere çıkaran örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

a- Birliğin Merkezi:

Arıcak İlçe merkezidir.

b- Birliğin Yapısı ve İşleyişi:

Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin İlçeye bağlı 11 üye Köyü mevcut olup; 5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

c- Birliğin Organları:

1-Birlik Meclisi

2-Birlik Encümeni

3-Birlik Başkanı

d- Birliğin Personel Durumu:

Diğer kurumlardan görevlendirmeyle (1) Birlik Müdürü (Muhasebe Yetkilisi) ve  Belirsiz Süreli Sözleşme ile (1) Gerçekleştirme Görevlisi (Mali Hizmet Yetkilisi) ile Birliğin iş ve işlemleri yürütülmektedir.

 

e- Birliğin Amacı:

Üye köylere kanun ve ilgili mevzuat hükümleriyle verilen görev ve hizmetlerden Birlikçe yapılması talep edilenlerin yerine getirilmesinde yardımcı olur ve gerektiğinde bizzat yapmak;

Köy halkının yararına olan; ekonomik, sosyal, eğitsel, kültürel, sınaî, tesis ve hizmetleri yapabileceği gibi, üye köylerin ekonomik, sosyal kalkınmasını sağlayacak; projeler hazırlamak, bunları desteklemek, yürütmek, tarımsal sınaî ve ticari kuruluşlar kurmak, işletir veya kuranlara ve işletenlere yardımcı olmak;

Üyesi olan köylere ait iş ve hizmetlerle ilgili müteahhitlik ve taşeronluk hizmetlerini yapmak. Bu konularda diğer kuruluşlarla işbirliğine bulunmak;

İlçe mülki sınırları dahilinde; yol, su, kanalizasyon, sulama kanalı, sondaj kuyusu, okul, lojman, öğretmenevi, ibadethane, kütüphane, okuma odaları, misafirhane, kültürel ve sanatsal yapılar, sağlık tesisi, ihata duvarı, köy konağı, sportif faaliyetlerin yapım, bakım, onarım ve yürütümüne yönelik işlerini yapmak veya yapan kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara yardımda bulunmak;

İl Özel İdaresinin İlçedeki taşınmazların (Kaymakam Evi, Bakım Evi, vb.) bakım, onarım giderleri ile taşınır (demirbaş) ihtiyacının karşılanmasına yönelik harcamaları yapmak.

Kriz dönemlerinde (doğal afet, salgın hastalıklar vb.) ilçe halkının yaşamlarının normale dönmesi için gerekli tedbirleri almak;

İl Özel İdareleri ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla işbirliği yapmak, Kurum ve Kuruluşların İlçe dâhilindeki hizmetlerine ilişkin; yapım, bakım ve onarım işleri ile taşınır(demirbaş) tedarikine yardımcı olmak;

İlçede yapılan; ekonomik, sosyal kültürel faaliyetler, toplantılar ve ilçeye yapılan ziyaretler ile ilgili temsil, tören, ağırlama ve uğurlama giderlerini karşılamak;

Birliğin her türlü demirbaş ve kırtasiye harcamaları ile İlçenin tanıtımına yönelik gerekli faaliyetleri (yıllık, kitap, broşür, el ilanı, gazete, web, sitesi vb.) yapmak ve kültürel yayınları temini için gerekli finansmanı sağlamak;

Avrupa Birliği ile ulusal ve uluslar arası diğer kuruluşlar ile kişiler tarafından sağlanan fonların ilçe genelinde ve ilçe halkının menfaatine yönelik olarak kullanılması için proje hazırlamak, hazırlatmak, hazırlayanlara yardımcı olmak;

İlçe genelinde; eğitim faaliyetlerinin tam ve zamanında, çağın gerektirdiği fiziki ve teknolojik donanım ile yürütülebilmesi için gerekli harcamaları yapmak, eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesine yönelik kampanya ve yarışmalar düzenlemek, düzenleyenlere yardımda bulunmak;

Amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mallar edinmek;

f- Birliğin Gelirleri:

1- Birliğe üye köylerin bütçelerinin bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamının en az %5'i (yüzde beşi) oranında katılma payları.

2- Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

3- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlardan aktarılacak ödenekler.

4- Taşınır ve Taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

5- Kira ve faiz gelirleri.

6- Her türlü ayni ve nakdi yardım ve bağışlar.

7- Köylere Hizmet Birlikleri için İl Özel İdaresi Bütçesinden ayrılacak pay.

8- Gönüllü harcamalara katılma payları.

9- Ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.

10- Avrupa Birliği ile diğer kurum, kuruluş ve kişilerden proje karşılığı sağlanacak fonlar.

11- Diğer gelirler.

g- Birliğin Giderleri:

1- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.

2- Birlik Tüzüğünün amaç kısmında sayılan faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak her türlü giderler.

3- Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

4- Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

5- Birliğin hizmet binalarının, tesislerin, araç ve gereçlerin temini, yapımı, bakımı ve onarımı ve işletimi için yapılan giderler.

6- Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.

7- Dava takip ve icra giderleri.

8- Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.

9- Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.

10- Birliğin amacı içerisine giden yatırımsal nitelikli hizmetler ve yapılacak her türlü harcamalar.

11- İlçe merkezi ve İlçe sınırları içerisinde yer alan bir veya birden fazla köy veya köy halkının yararına olabilecek sosyal, kültürel, eğitim ve öğretim, sağlık, sportif, zirai, hayvancılık, sınaî, ticari, turistik ve her türlü alt ve üst yapı ve benzeri hizmetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalar.

12- İl Özel İdaresi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içerisinde yapılan yardım ve hizmetlerden (okul, cami, köprü, yol, menfez, köy konağı, imamevi, köy meydanı düzenlenmesi, su ve kanalizasyon, mezarlık koruma ve ıslah işleri vb.) doğan masraflar.

13- Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

14- Diğer giderler.