T.C.

ARICAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

2015 YILI 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ: 18/11/2015

TOPLANTI NO : 2015/3

Arıcak KHGB Meclisi 2015 Yılı Olağan Dönem Sonu (Kasım Ayı) Toplantısı; Birlik Başkanı Kaymakam Hasan Hüseyin VURAL Başkanlığında, tüm üyelerin iştiraki ile 18/11/2015 Günü Saat 10:30' de Hükümet Konağı Toplantı Salonunda 2015 Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve gündemdeki diğer konuları görüşmek üzere toplandı.

AÇILIŞ : Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, Birlik Başkanı Kaymakam Hasan Hüseyin VURAL tarafından açılış konuşmasının ardından gündem okundu. Toplantı Gündeminde yer alan konular görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı.

GÜNDEM 1 : 2016 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı:

KARAR 1 : Birlik Başkanı tarafından Encümene havale olunan ve Birlik Encümenlerince uygun görülerek Birlik Meclisine sunulan 2016 Yılı Yatırım ve Çalışma Programının kabulüne;

GÜNDEM 2 : 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi:

KARAR 2 : Birlik Başkanı tarafından Encümene havale olunan ve Birlik Encümenlerince uygun görülerek Birlik Meclisine sunulan 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi eşit olmak üzere aşağıdaki şekilde kabulüne;

Gelirler:Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:62.495,00-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 3.074.526,00-Diğer Gelirler: 157.936,00 olmak üzere Toplam: 3.294.957,00 TL

Giderler: Personel Giderleri: 109.996,00-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri: 20.755,00-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 570.715,00-Faiz Giderleri: 3.510,00-Cari Transfer: 1.170,00-Sermaye Giderleri: 2.426.826,00-Sermaye Transfer: 35.000,00 - Yedek Ödenekler: 126.985,00 olmak üzere Toplam: 3.294.957,00 TL

GÜNDEM 3 : Bütçede Yapılan Ödenek Aktarımının Görüşülmesi:

KARAR 3 : 2015 yılı için yıl sonunda ihtiyaç duyulan kalemler arası ödenek aktarımının yapılması için birlik başkanlığına yetki verilmesinin uygun olduğuna;

GÜNDEM 4 : 2015 Yılı İçerisinde Şarta Bağlı Olarak Yapılan Yardımlarla İlgili İş ve İşlemlerin Görüşülmesi:

KARAR 4 : Birliğimizce 2015 yılı içerisinde Birlik Encümenince kararları alınarak; Birlik Tüzüğünün 5. Maddesinin 7. Bendi gereğince İl Özel İdaresi ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarla yapılacak hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yapılan işbirliği protokollerin uygun olduğuna;

GÜNDEM 5 : Ek Bütçenin Görüşülmesi:

KARAR 5 : Birliğimizce 2015 yılı içerisinde İl Özel İdaresi ve diğer kurumlardan gönderilen ödenekle yapılan yatırımlardan dolayı ihtiyaç duyulan Ek Bütçenin yapılmasının uygun olduğuna yapılacak iş ve işlemler için birlik başkanına yetki verilmesine;

GÜNDEM 6 : Toplum Yararına Programının Görüşülmesi:

KARAR 6 : Birlik Encümenince görüşülerek Meclise sunulan İş-Kur Müdürlüğüne sunulmak üzere Toplum Yararına Programı'nın Birliğimizce önümüzdeki dönemlerde uygulanamasın uygun olduğuna proje için İş-Kur Müdürlüğü ile sözleşme imzalamak program kapsamında geçici personel istihdam etmek ve diğeri iş ve işlemleri yürütmek üzere Birlik Başkanına yetki verilmesine;

DİLEK ve TEMENNİLER : Birlik başkanlığı tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında meclise bilgi verildi.

Köy Muhtarlarının Köy işlerine ilişkin talepleri alınarak ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili değerlendirme yapıldı ve işlerin öncelik ve önem sırasına göre işleme alınması kararlaştırıldı.

KAPANIŞ :Birlik Başkanı Kaymakam Hasan Hüseyin VURAL teşekkür konuşmasının ardından gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.