ARICAK KAYMAKAMLIĞINDAN GEÇİCİ KÖY KORUCUSU ALIMI İLANI

Arıcak Kaymakamlığında duyurudur. Arıcak ilçe çevresinde güvenliğin sağlanması maksadıyla, İlçe Merkezindeki Halil Yavuz , Vali Göktayoğlu, Hürriyet, Serinevler, Mustafa Çelebi Mahallelerinden (4) asil (4) Yedek (1' inci grup), Gümüşyaka ve Simserkis Mahallelerinden (3) asil (3) yedek (2' inci grup), Saman Mahallesinden (3) asil (3) yedek (3' üncü grup) olmak üzere Toplam (10) asil, (10) yedek olmak üzere (3) grupta Geçici Köy Korucusu alımı yapılacaktır. Adayların bulunduğu grubun mahallelerinde ikamet etmesi zorunludur. Grupta alım için yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde diğer gruplardan alım yapılacaktır.İsteklilerin, Arıcak İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www.arıcak.gov.tr) ve Arıcak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü ile Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Geçici Köy Korucusu Alımı Başvuru Ve Seçme Sınavları Kılavuzundan,

Görev Koşulları,

Göreve Alınmada Aranacak Şartlar,

İstenen Belgeler hakkında tüm bilgilere ulaşabilecektir.

İsteklilere İlanen Duyurulur.

A. YASAL DAYANAKLAR

1. 442 Sayılı Köy Kanunu,

2. 09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.

3. Elazığ Valilik Makamının 06 Ocak 2016 tarih, 87597291-165.04-E/179 sayılı yazısı.

B. GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:

Arıcak İlçesi Merkez ve mahallelerinde güvenliğinin sağlanması maksadıyla 10 (on) Geçici Köy Korucusu (GKK) alımı yapılacaktır. Alımı yapılan GKK'lar alımın yapılacak olduğu mahallelerde, emniyetinin sağlanması ile yakın çevrede gerçekleştirilecek operasyonel faaliyetlerde de görevlendirilecektir.Adaylar alım yapılacak mahalle gruplarına göre 3 kategoride değerlendirilecektir. (1' inci grup:Halil Yavuz, Vali Göktayoğlu, Hürriyet, Serinevler, Mustafa Çelebi mahalleleri, 2' inci grup: Gümüşyaka, Simserkis mahalleleri, 3' üncü grup Saman mahallesi). Aday başvuruda bulunduğu mahallede ikamet etmek zorundadır. Grupta alım için yeterli sayıya ulaşılmadığı takdirde diğer gruplardan alım yapılacaktır. Başka bir ilçe veya köye nakil ve geçici görevlendirme yapılmayacaktır. Göreve alınacak GKK'lar Bölgenin özelliği, terör durumu gibi değişen koşullarda ay içerisinde görev yapılacak gün sayısı ve vardiyalarda yeniden düzenleme yapılabilecektir. Alınacak GKK' ların tümünün özlük işlemleri Arıcak Kaymakamlığı tarafından yürütülerek, görev ve görevlendirilmeleri GKK Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

C. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar duyurunun yapıldığı 25 Ocak 2016 tarihi itibariyle 15 (onbeş) gün boyunca 08 Şubat 2016 günü mesai saati sonuna kadar yazılı dilekçe ve istenen gerekli belgeler ile şahsen Arıcak İlçe J.K.lığına yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ç. SINAV TARİHLERİ:

GKK adayları Arıcak Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 11-12 Şubat 2016 günü saat: 09:00 da Arıcak İlçe Jandarma K.lığında Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinden başarılı olan ve sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar 12 Şubat 2016 tarihinden itibaren kaymakamlık internet sitesinde yayınlanacaktır. Müteakiben 18-19 Şubat 2016 günü saat 09:00 da Arıcak Kaymakamlığı Toplantı salonunda sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve sözlü mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

D. ARANACAK ŞARTLAR:

1- T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

2- Askerlik hizmetini yapmış olmak,

3- 40 Yaşından büyük olmamak, yeterli sayıda aday bulunamaması halinde 50 yaşını aşmamış olmak,

4- Okuryazar olmak,

5- Kamu haklarından mahkum bulunmamak,

6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9- Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

11 - Siyasi parti üyesi olmamak,

12 - Köy muhtarı ve ihtiyar heyeti harici seçimle gelen bir görevde bulunmamak,

13- Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olmak,

E. MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER:

1. Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

2. Diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,

3. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi için Arıcak Toplum Sağlığı Merkezindeki Aile Hekimlerinden (GKK alımı için FYDT testine girmesinde sakınca yoktur, spor yapar raporu) alınacaktır.

4. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,

5. Resmi kuruluşlardan alınmış, geçici köy koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığınıgösterir sağlık kurulu raporu,( Mülakat sonucunda kazanan adaylardan istenecektir).

6. 6 adet vesikalık fotoğraf,

7. Sabıka kaydı,

8. İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi,

9. Seçme Kılavuzunda bulunan Değerlendirme Kriterleri olan Birinci Derece Kan Hısımı Akrabalarındaki Şehit/Gazi ve Görev Malülü Durumu , Birici Derece Kan Hısımı GKK ve GÖK Yakınlık Durumu , Birinci Derece Kan Hısımı Akrabalarında Asker/Polis durumuna olan adaylar

yakınlarının şehit/gazi/malul/korucu/asker/polis olduğunu kanıtlayan resmi kurumlardan onaylı belge getirecektir.

(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik tespitinde göreve son verilecek ve yasal işlem yapılacaktır..)

F. FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:

11-12 Şubat 2016. günü saat: 09:00' da Arıcak İlçe Jandarma K.lığında Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi'nde ekte bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki yeterlilik (Şınav,Mekik,Koşu) branşlarının ortalaması en az 50 olacaktır. Bir branştan 40' ın altında puan alan aday mülakata alınmayacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV,MEKİK,KOŞU) PUAN TABLOSU EKTE' DİR

G. SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI:

Sözlü mülakat 18-19 Şubat 2016. günü saat: 09:00' da Arıcak Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü Mülakat Değerlendirme Puan Tablosu Ek' tedir. Mülakat Komisyon üyeleri adaylara yüz üzerinden ayrı-ayrı puan verecektir. Daha sonra üyelerin verdiği puanların ortalaması alınacaktır. Ortalama puan adayın sözlü mülakat puanı olacaktır. Alım işlemlerinde bu puan esas alınacaktır.

Ğ. SEÇME VE DEĞERLENDİRME:

Terörle mücadelede şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olanların 1' inci derece yakınlarına artı (5) puan verilecektir. Fiziki yeterlilik testi, sözlü mülakat ve verilecek artı puan adayların genel sıralamasını oluşturacak ve komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu göreve alım işlemi yapılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu puanlamada eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (10), yedek (10) GKK adayı belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.

Yeterli sayıda başarılı GKK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyondadır.