Çeşitli sebeplerle azalan  Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Arıcak İlçesine bağlı Arıcak İlçe Merkezi (Saman ve Gümüşyaka Mahalleleri dahil),  Kambertepe ve Ormanpınar Köylerinde toplam  (13) Bay-Bayan Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
 
A. YASAL DAYANAKLAR
 
1. 442 Sayılı Köy Kanunu,
2. 09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
3. 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
4. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.08.2017 tarih ve 7114 sayılı yazısı.
5. Elazığ Valilik Makamının 25.08.2017 tarih ve 9652 sayılı oluru
 
B. GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
Arıcak İlçesi mülki sınırlarında bulunan Arıcak İlçesi (Gümüşyaka ve Saman Mahalleleri dahil), Kambertepe ve Ormanpınar köylerinde 13 (On Üç) Güvenlik Korucusu (GK) alımı yapılacaktır. Alımı yapılan GK’ ları yol/güzergâhlarının emniyetinin sağlanması ile yakın çevrede gerçekleştirilecek operasyonel faaliyetlerde de görevlendirilecektir. Bölgenin özelliği, terör durumu gibi değişen koşullarda ay içerisinde görev yapılacak gün sayısı ve vardiyalarda yeniden düzenleme yapılabilecektir.  Alınacak GK’ ların tümünün özlük işlemleri Arıcak Kaymakamlığı tarafından yürütülerek, görev ve görevlendirilmeleri GK Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
 
C. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
Müracaatlar duyurunun yapıldığı 25/09/2017 tarihi itibariyle 12 (on iki) gün boyunca 06/10/2017 günü mesai saati sonuna kadar yazılı dilekçe ve istenen gerekli belgeler ile şahsen İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
Ç. SINAV TARİHLERİ:
 
Spor testine katılmaya hak kazanan adaylar 10.10.2017 tarihinde Arıcak Kaymakamlığının www.arıcak.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. GK adayları Arıcak Kaymakamlığınca oluşturulacak heyet tarafından 12-13/10/2017 günü saat 09:30’da Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinden başarılı olan ve sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar 16/10/2017 günü Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanacaktır. Müteakibinde sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, 17-18/10/2017 günü saat 09:30 ‘ da Kaymakamlık Toplantı Salonunda sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve sözlü mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir. 
 
D. ARANACAK ŞARTLAR:
 
1- T.C. vatandaşı olmak, 
2- Askerlik hizmetini yapmış olmak, (Erkek Adaylar İçin)
3- 35 Yaşından gün almamış olmak, 
4- Okuryazar olmak,
5- Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8- 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9- Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
11 - Siyasi parti üyesi olmamak,
12 - Köy muhtarı ve ihtiyar heyeti harici seçimle gelen bir görevde bulunmamak,
13-  Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olmak,
 
E. MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER:
 
1.  Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2.  Diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,
3.  Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,(erkek adaylar için)
4.  Resmi kuruluşlardan alınmış, Güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını  gösterir sağlık raporu,
5.  6 adet vesikalık fotoğraf,
6.  Sabıka kaydı,
7.  İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
8.  Başvuru Dilekçesi
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik tespitinde göreve son  verilecek ve yasal işlem yapılacaktır..)
 
F. FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
12-13/10/2017 günü saat 09:30’ da Arıcak Hükümet Konağı bahçesinde adaylar Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde ekte bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki yeterlilik (Şınav, Mekik, Koşu) branşlarının ortalaması en az 50 olacaktır. 50 nin altında olanlar başarısız olacaktır. Bir branştan 40’ ın altında puan alan aday mülakata alınmayacaktır. 
 
G. SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI:
 
        Sözlü mülakat 17-18/10/2017 günü saat 09:30‘ da Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
Ğ. SEÇME VE DEĞERLENDİRME:  
 
Terörle mücadelede şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olanların 1’ inci derece yakınlarına artı (5) puan verilecektir. Fiziki yeterlilik testinin %40’u Mülakat Testinin %60’i değerlendirilecektir. Fiziki yeterlilik testi, sözlü mülakat ve verilecek artı puan adayların genel sıralamasını oluşturacak ve komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu göreve alım işlemi yapılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (13), yedek (13) GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar Kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyondadır.
 
H. DİĞER HUSUSLAR:
 
Güvenlik Koruculuğu için başvuran adaylardan, terörle mücadelede şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olanların 1’ inci derece yakınlarına öncelik verilebilir.
29.10.2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 74. Maddesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” şartı eklenmiştir. Bu nedenle Arıcak İlçesinde Güvenlik Korucusu olarak görev yapmak üzere asil ve yedek listeye giren kişiler hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda atamaları yapılacaktır.