İHALE İLANI
 
ARICAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Arıcak İlçesi Köy Yollarında Çalıştırılmak Üzere 1 Adet Kazıcı Yükleyici ve 1 Adet Kamyon Kiralama İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 18.Maddesine göre ‘’Açık İhale Usulü’’ ile ihale edilecektir.
1- BİRLİĞİN
a) Adresi : Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Arıcak  -   ELAZIĞ
                                         
b) Telefon ve faks numarası : Tel  : ( 0424 ) 7712096  
  Fax : ( 0424 ) 7712092  
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
a) Adı, niteliği, türü, miktarı : 0-6 yaş Arası 1 Adet Kazıyıcı Yükleyici 1 Adet Kamyon Kiralama İşi
 
b) Yapılacağı yer : Arıcak / ELAZIĞ
 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine
 veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden     itibaren beş (15) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. 
 
d) İşin süresi : İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren,  180 (Yüzseksen) gündür.
3-İHALENİN
a) Yapılacağı yer : Arıcak Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 
b) Tarihi ve saati : 25 /05 / 2018  –  Saat:11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4.1.2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1. 3   -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1 -Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 -Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4 - Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (İdari Şartnamenin 10. maddesinin) a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.
4.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1. 6 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7 -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname.
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname. 
4.1.10 -Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
 
 
 
4.1.11 -Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.12 – Vekaletten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4. 3 -Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler, Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.3.1- İş deneyim belgeleri,
4.3 - Bu İş İçin Taahhüt Olarak İstenen Teknik Personel:
a) 1 Adet İş Makinesi Operatörü,
b) 1 Adet Yağcı,
c) 1 Adet Kamyon Şoförü.  
4.4 - Bu İş İçin Taahhüt Olarak İstenen Yapı Araçları:
a) 1 Adet  0-6 Yaş Kazıyıcı Yükleyici, 
b) 1 Adet 0-6 Yaş Damperli Kamyon,
 
5-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-  İhale dokümanı, Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Hükümet Konağı – Arıcak / ELAZIĞ adresinde görülebilir, Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ziraat Bankası Arıcak Şubesindeki 25317098/ 5002 nolu hesabına 250,00  yatırma karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 8- İstekliler tekliflerini, İdari Şartnamede belirtilen şekilde; Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Teklif Birim Fiyat Bedel Sözleşme imzalanacaktır.
 9- İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ziraat Bankası Arıcak Şubesindeki 25317098/ 5002 nolu hesabına yatırabilir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış (60) takvim günü olmalıdır. 
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Birlik yetkilidir. Birlik bu işlemlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
13- İptal edilen ihalede ihale dokumanı satın alan isteklilerin ihale dokuman bedeli geçersizdir. Bu işlemlerden dolayı Kurumumuzdan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
14- Birliğimiz Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine tabi değildir. Ancak yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda  4/1/2002 tarihli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.
15- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
16- Birlik, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
17- İhaleye Katılamayacaklar: İdari Şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar
17- Diğer Hususlar:
17.1. Söz konusu işin ödeneği Elazığ İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilecektir.
17.2. Ödeneğin tahsis edilme süresi işin bitim tarihinden sonraya kalması halinde yüklenici firma ödeneğin tahsis edilmesini beklemek zorundadır. 
17.3. Bekleme süresi boyunca herhangi bir fiyat farkı veya gecikme cezası bedeli v.s. fark talep edilmeyecektir. 
17.4. İstekli söz konusu iş için teklif vermesi durumunda; İdari, teknik şartname, proje ve sözleşme tasarısında belirtilen tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılır.      
İlan olunur. 18/05/2018                                                        
                                                                                                       ARICAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET 
                                                                                                         GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI