Arıcak Kaymakamlık Makamından Duyrudur
        
        Çeşitli sebeplerle azalan  Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Arıcak İlçesine bağlı Arıcak İlçe Merkezi (Saman ve Gümüşyaka Mahalleleri dahil), Erimli Beldesi, Kayahisar, Kambertepe ve Ormanpınar Köylerinde toplam  (104) GK alımı yapılacaktır.

 

 

 

A.   YASAL DAYANAKLAR

       1.   442 Sayılı Köy Kanunu,

         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.

         3.   T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.12.2016 tarih 9005 sayılı yazısı.

         4.   Elazığ Valilik Makamının 10.01.2017 tarih ve 387 sayılı yazısı.

 

 

B.   GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:

         Arıcak İlçesi mülki sınırları içerisinde görev yapmak üzere 104 (Yüz Dört) Güvenlik Korucusu (GK) alımı yapılacaktır. Alımı yapılan GK’lar, GK Yönetmeliğinin 12. Maddesinde Güvenlik Korucularının görevleri başlığı altında belirtilen görevlerin yanında yol güzergâhlarının emniyetinin sağlanması ve gerçekleştirilecek olan operasyonel faaliyetlerde de görevlendirileceklerdir. Ayrıca Alımı yapılacak GK’lar; asayiş, güvenlik ve gerekli görülen diğer durumlarda 7/24 esasına göre çalışacaklardır. 

 

C.   MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

         Müracaatlar duyurunun yapıldığı 27 Ocak 2017 tarihi itibariyle 10 (on) gün boyunca 05 Şubat 2017 Pazar günü kadar yazılı dilekçe ve istenen gerekli belgeler ile şahsen Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Ç.   SINAV TARİHLERİ:

         Başvurusu uygun bulunan GK adayları, Arıcak Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 06-07 Şubat 2017 Pazartesi günlerinde saat:09.30’da Arıcak Hükümet Konağı Bahçesinde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Koşu, Mekik ve Şınav) tabi tutulacaktır. Daha sonra söz konusu adaylar, 08-09 Şubat 2017 günlerinde saat:09.30‘ da Arıcak Kaymakamlığı Toplantı salonunda sözlü mülakata tabi tutulacaklardır.

         Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ile sözlü mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

 

D.   ARANACAK ŞARTLAR:

1- T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

2- Askerlik hizmetini yapmış olmak,

3- 35 Yaşından gün almamış olmak,

4- Okuryazar olmak,

5- Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,

6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8- 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9- Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10- Arıcak İlçesi mülki sınırları içinde Arıcak İlçe Merkezi (Saman ve Gümüşyaka Mahalleleri dahil), Erimli Beldesi, Kayahisar, Kambertepe ve Ormanpınar Köylerin ikamet etmek

11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

12 - Siyasi parti üyesi olmamak,

13 - Köy muhtarı ve ihtiyar heyeti harici seçimle gelen bir görevde bulunmamak,

 

E.    MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER:

1. Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek istediğine dair başvuru dilekçesi,

2.  Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3.  Diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,

4.  Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge(Askerlik Şubesinden alınmış onaylı terhis belgesi)

5.  Başvuru esnasında Aile Hekiminden veya Devlet Hastanesinden alınmış, güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını  gösterir alınmış ön sağlık raporu, (Daha sonra Asil listeye girmeye hak kazanan Güvenlik Korucuları, göreve atanmadan önce tam teşekkülü hastaneden almış oldukları sağlık raporunu mutlaka Kaymakamlığa teslim edeceklerdir. Aksi takdirde haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.)

6.  6 adet vesikalık fotoğraf(son 1 yıl içerisinde çekilmiş),

7.  Sabıka kaydı(Adli Sicil Belgesi),

8.  İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.

 

* (Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik tespitinde göreve son verilecek ve yasal işlem yapılacaktır.)

 

F.    FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:

06-07 Şubat 2016 günlerinde saat:09.30’da Arıcak Hükümet Konağı Bahçesinde Güvenlik Koruculuğuna başvuran adaylar, Fiziki Yeterlilik(Koşu, Mekik ve Şınav) Testine tabi tutulacaktır. Fiziki yeterlilik testine katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

 

G.   SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI:

        Sözlü mülakat 08-09 Şubat 2017 günlerinde saat:09.30‘ da Arıcak Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Söz konusu mülakata katılacak adaylar, komisyon tarafından değerlendirilecektir. Sözlü mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

 

Ğ.   SEÇME VE DEĞERLENDİRME: 

Güvenlik Koruculuğu için başvuran adaylardan, terörle mücadelede şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olanların 1’ inci derece yakınlarına öncelik verilebilir.

29.10.2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 74. Maddesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” şartı eklenmiştir. Bu nedenle Arıcak İlçesinde Güvenlik Korucusu olarak görev yapmak üzere asil ve yedek listeye giren kişiler hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda atamaları yapılacaktır.

Arıcak İlçesi mülki sınırları içerisinde görev yapmak üzere 104 (yüz dört) Güvenlik Korucusu adayı belirlenecektir.

Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyonun yetkisindedir